Redirect to new ffDiaporama WEB site...http://ffdiaporama.tuxfamily.org/ffdiaporama